Hvorfor skjer denne utviklingen på Svåheia? Vi er gitt et mandat av eierkommunene til å drifte og utvikle Svåheia Næringspark, med en målsetting om å levere et årlig utbytte på 10 millioner kroner innen 2030. Vi imøtekommer de gitte mandat og økonomiske forventninger ved å satse på nyskapende innovasjon og forretningsutvikling, med et langsiktig mål om å etablere bærekraftige næringer og verdikjeder som strekker seg gjennom både Dalane og Europa.

Hvordan arbeider vi med utviklingen av Svåheia? Vi har nå arbeidet strategisk med utviklingen av Svåheia i lengre tid, og har nylig gjennomført flere aktiviteter for å realisere vår visjon. Over det siste året så har vi etablert et nytt rådgiverteam på Svåheia, og har dermed tilegnet oss unik og verdifull kompetanse innen flere spennende fagområder. Våre nye rådgivere har spesialkompetanse innen fysikk, prosessteknologi, polymerteknologi, bærekraft, og forretning- og markedsutvikling. Det nye rådgiverteamet arbeider aktivt med pågående prosjekter, som eksempel CARBIOW, så vel som utvikling av nye prosjektforslag. I tillegg til å arbeide aktivt med utvikling av interne ressurser, så ser vi også etter nettverk, partnerskap og konsortier som kan bidra til utviklingen av Svåheia. I 2023 så ble vi medlem av DUT Partnerskapet gjennom deltakelse i COPPER prosjektet, vi signerte en samarbeidsavtale med Universitetet i Agder, også signerte vi nylig en intensjonsavtale med Norge Mineraler for gjennomføring av forstudier. 

Intensjonsavtale med Norge Mineraler. Avtalen som vi signerte med Norge Mineraler i desember 2023 omfatter studier som skal gjennomføres for å lage et vurderingsgrunnlag for hvorvidt Svåheia er passende sted for behandling og utskipning av mineralforekomster. I denne prosessen så planlegger vi å gjennomføre tekniske, miljømessige og sosioøkonomiske studier som dekker følgende tema: Transport av mineralforekomster fra gruvevirksomhet på Helleland til Svåheia, videreforedling av mineralforekomster på Svåheia, håndtering av avfall fra foredlingsprosesser på Svåheia, og utskipning av mineralprodukter fra havn på Svåheia.

Utviklingen av Svåheia Næringspark. Vi arbeider aktivt med utviklingen av Svåheia Næringspark, men næringsmuligheter alene er ikke rådende for veien fremover. Mandatet som er gitt av våre kommunale eiere skal utføres med en ansvarlig vurdering av miljø- og bærekrafts kriterier. Utviklingene som vi nå arbeider med vil ta lang tid og vi stiller selv høye krav til teknologi, miljøpåvirkning, demokratiske prosesser og sosioøkonomiske ringvirkninger. Alle planlagte utviklinger av næringsparken må så gå gjennom en omfattende omreguleringsprosess med offentlig involvering før de iverksettes. Ettersom at det er nødvendig å fjerne betydelige mengder steinmasser før vi kan fullt utvikle våre næringsområder, antar vi at det vil ta mellom 5 og 45 år å forberede disse områdene, avhengig av transportmetoder, flaskehalser på infrastruktur, og selvsagt sosiale og miljømessige hensyn. Dette gir oss tid til å kunne evaluere alle alternativ grundig opp mot alle identifiserte parametere, så vel som tid til å utvikle egne næringer gjennom satsing på innovasjon og forretningsutvikling. Disse perspektiv er også pregende i vårt samarbeid med Norge Mineraler.